Strona wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji o korzystaniu przez odwiedzających. Pomagają nam oferować najlepszą możliwą obsługę online, stale ulepszać naszą stronę internetową i dostosowywać oferty do Twoich zainteresowań. Dowiedz się więcej...

zamknij

I. DEFINICJE

 1. Określenie „Warunki” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Określenie „towar” oznacza: zaprawy klejowe, fugi elastyczne, płytki ceglane i przedmioty będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.
 3. Określenie „Sprzedający” oznacza firmę POLASTEIN.
 4. Określenie „Kupujący” oznacza każdy podmiot, krajowy lub zagraniczny (osobę prawną, fizyczną lub podmiot prawa nieposiadający osobowości prawnej) dokonujący zakupu towarów u Sprzedającego.
 5. Określenie „Strona” oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznacza Sprzedającą i Kupującego łącznie.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Warunki lub postanowienia umów między Stronami niezgodne z niniejszymi Warunkami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron odmiennie od niniejszych Warunków. W szczególności wyłączone jest akceptowanie lub stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków zakupów Kupującego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na takie warunki.


III. ROZUMIENIE PRODUKTU

 1. Płytki ceglane (z wyjątkiem narożnika ceglanego) sprzedawane są w metrach kwadratowych (m²).
 2. Zakupiony jeden metr kwadratowy (1m²) płytek ceglanych odpowiada zapełnieniu nimi jednego metra kwadratowego pokrywanej powierzchni wliczając w tę powierzchnię jedno centrymetrowy (1 cm) odstęp dookoła każdej z płytek, który następnie należy uzupełnić spoiną np. fugą elastyczną z naszej oferty.
 3. Jeden metr kwadratowy płytek ceglanych waży około 20-35 kilogramów w zależności od typu cegły.


IV. DOSTAWA

 1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały wykonane za pośrednictwem strony internetowej www.polastein.com.
 2. W zamówieniu o ile istnieją winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu oraz przeznaczenia towaru. Brak podania niestandardowych warunków montażu lub przeznaczenia towaru i faktyczne wystąpienie takich warunków dla danego towaru wyłącza gwarancję oraz zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za przekroczenie terminów.
 3. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązania umownego podjętego przez Sprzedającego wobec Kupującego. Wszelkie zmiany zgłoszone lub wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminów. Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.
 4. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej w szczegółowych postanowieniach, bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sprzedającego uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, a jeżeli nie uzgodniono przedpłaty, od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku gdyby Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności w przypadku odmowy przyjęcia dostarczonego towaru. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę, może też odstąpić od umowy, jeżeli przyczyna niedotrzymania terminu niezależna od niego trwa dłużej niż 7 dni. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu dostawy.
 7. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia przez Kupującego zmian w przedmiocie umowy mających wpływ na czas produkcji, niewykonania przez Kupującego jego obowiązków lub na skutek innych okoliczności leżących po stronie Kupującego.
 8. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do 90 dni po terminie realizacji.
 10. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 11. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju lub terminu towaru dostarczanego częściowo należy do Sprzedającego.
 12. W przypadku obowiązywania między Stronami umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio do każdej takiej odrębnej umowy sprzedaży.
 13. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją jednej z dostaw lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę, jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego.
 14. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży lub dowolnego rozdysponowania towarem. Sprzedający może obciążyć Kupującego za odstąpienie od umowy karą umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy liczonych od ostatniego wyznaczonego terminu odbioru.


V. WYSYŁKA ORAZ ODBIÓR

 1. Jeżeli klient chce odebrać lub odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadach według Incoterms 2010.
 2. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.
 3. Najpóźniej na 7 dni roboczych przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, Kupujący może zgłosić potrzebę zastosowania specjalnego sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu. Jeżeli odbiegają one od standardowo stosowanych przez Sprzedającego – jest to dodatkowo płatne przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie określi we wskazanym powyżej czasie sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru sposobu pakowania, rodzaju opakowania i środka transportu oraz przesłać towar Kupującemu.
 4. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, w przypadku sprzedaży towaru Kupujący zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do zapewnienia rozładunku w miejscu dostarczenia oraz sprawdzenia jakości dostarczanego towaru odnośnie wszelkich widocznych uszkodzeń towaru i pisemnego poinformowania Sprzedającego o wykrytych uszkodzeniach w ciągu 24 godzin od dostawy. Brak takiego zawiadomienia jest jednoznaczny z brakiem zastrzeżeń.
 5. W chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera, odbiorca ma obowiązek niezwłocznie otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem zgodności towaru. Jest to niezbędne do weryfikacji, czy otrzymane produkty są zgodne z zamówieniem. Należy również natychmiast usunąć zewnętrzną folię stretch, ponieważ płytki myte są z naturalnego osadu wodą pod ciśnieniem i mogą być jeszcze lekko wilgotne. Pozostawienie płytek w folii stretch może prowadzić do powstawania nieprzyjemnego zapachu oraz pleśni. W przypadku nieprawidłowego przechowywania płytek przez odbiorcę, wszelkie reklamacje z tego tytułu będą nieważne.


VI. CENY

 1. Jeżeli Strony wyraźnie nie ustalą inaczej:
  • podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami wyrażonymi w walucie PLN (sprzedaż na teren Polski) lub EUR (sprzedaż poza granice Polski) i są cenami brutto. W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie.
  • dodatkowe rozwiązania techniczne (wymiary, kolorystyka lub inne fizyczne właściwości płytki ceglanej),  mogą być zastosowane, jeżeli są możliwe z technicznego punktu widzenia, za dodatkową opłatą wnoszoną przez Kupującego i po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
  • ceny dostawy są zależne od wielkości zamówienia oraz sposobu płatności/dostawy (dokładnie opisane w poniższym punkcie V.2.)
 2. Koszt dostawy przy sprzedaży krajowej na terenie Polski:
  • „Kurier, zapłać teraz”: koszt wysyłki to 249,00 PLN Brutto
  • „Kurier, za pobraniem”: koszt wysyłki to 299,00 PLN Brutto
  • każde przekroczenie 10m² płytek zwiększa koszt wysyłki o kolejne 100,00 PLN Brutto
  • każde 30szt. narożników liczone jest jako 1m² płytek
 3. Jeżeli cena jest podana jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej, a waluta ta zostaje po wysłaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana, cena wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.
 4. Cena po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy może ulec zmianie w przypadku rażącej zmiany ceny półproduktów przedmiotu sprzedaży np. cegły rozbiórkowej lub usług towarzyszących np. spedycji, w przypadku siły wyższej lub kryzysów gospodarczych. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego.


VII. PŁATNOŚCI

 1. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków umownych (co przedłuża termin wykonania umowy) lub uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak zapłaty należności trwa dłużej niż 14 dni. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.  Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji wykonania obowiązków umownych w terminie późniejszym niż przewidzianym umową, jeżeli jest to spowodowane opóźnieniem Kupującego w płatnościach.
 8. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

 
VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, przesłać Sprzedającemu treść roszczenia oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania któregoś z wyżej wymienionych obowiązków Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 3. Jeżeli Kupujący opóźnił się w zapłacie całości lub części należności za towar, zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.
 4. Żądanie zwrotu towaru lub odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży, a stanowi jedynie zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. Sprzedający może również odstąpić od umowy, jeżeli zażądał zwrotu towaru lub odebrał towar, a nie otrzymał od Kupującego zapłaty w terminie 14 dni od wezwania Kupującego do zapłaty. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej przez Kupującego Sprzedającemu odpowiada Kupujący.
 2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
 3. Za możliwość i prawidłowość zastosowania oraz skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych i produktach finalnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z pisemnych uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak wyżej wymienionej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń lub instrukcji Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za instalacje, materiały lub inne części, z którymi towar zostanie połączony lub będzie współpracował. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłową funkcjonalność towaru, jeżeli będzie ona spowodowana stosowaniem instalacji, materiałów lub innych części, niezalecanych przez Sprzedającego (zalecanymi są tylko te, które można znaleźć w ofercie na stronie internetowej www.polastein.com).
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do wartości brutto danego zamówienia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczący szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.


X. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem z upływem 6 miesięcy.
 3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego. Wady produktu będą zgłaszane Sprzedającemu w formie zgłoszenia pisemnego przesłanego mailem na adres: kontakt@polastein.com. Do zgłoszenia zostanie dołączony opis wady. Na życzenie serwisu Sprzedającego zostaną dołączone zdjęcia lub film wideo obrazujące wadę.
 4. Sprzedający oświadcza, że towar dostarczony Kupującemu spełnia normy jakościowe określone w aktualnej ofercie firmy Sprzedającego.
 5. Kupujący ma obowiązek zbadania towaru w momencie jego przekazania przez przewoźnika lub Sprzedającego pod kątem wad lub braków jakościowych i ilościowych (V. 5).
 6. Towar odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.
 7. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika.
 8. Sprzedający przyjmie zgłoszenie gwarancyjne jako pozytywnie rozpatrzone (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania substytutów np. Cegły rozbiórkowej oraz możliwości czasowych pracownika. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.
 9. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają uwzględnieniu w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wymianę uszkodzonych elementów oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku, gdy wymiana z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej;
  • materiałów instalacji Kupującego (np. zaprawa klejowa lub fuga elastyczna);
  • prac wykonanych przez Kupującego lub osoby trzecie.
 11. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych Warunków.
 12. Za podwykonawcę Sprzedającego nie uznaje się firmy przewozowej, przy pomocy której Sprzedający dostarcza towar.


XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez Kodeks Cywilny strony mogą rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego, ponosi Kupujący.
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Kara umowna może być też potrącona przez Sprzedającego z otrzymaną zaliczką.


XII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 1% wartości netto sprzedaży, do której stosują się niniejsze Warunki, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu sprzedaży lub zamówienia, licząc od drugiego tygodnia opóźnienia, ale w żadnym wypadku nie więcej niż 10% wartości netto sprzedaży, do której stosują się niniejsze Warunki.
 2. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków:
  • nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11.4 wyżej wymienionej ustawy;
  • nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego.
 3. Kupujący nie będzie podejmować działań, o których powyżej, w okresie 5 lat od otrzymania towaru, do którego stosuje się postanowienia niniejszych Warunków.
 4. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu.
 5. Kupujący będzie podejmował wszelkie starania w celu zapobieżenia publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa określoną powyżej. Ochrona Sprzedającego określona w niniejszym punkcie przysługuje dodatkowo i niezależnie od ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowiązaniom umownym przyznającym szerszą ochronę.


XIII. UWAGI DODATKOWE

 1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do rozwiązań proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.
 2. Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania sprzedaży, do której stosuje się postanowienia niniejszych Warunków, stanowią własność Sprzedającego.
 3. Po dokonaniu sprzedaży urządzeń Sprzedający ma prawo wpisać sprzedany towar i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i rodzaj towaru, datę sprzedaży, nazwę klienta (za wyjątkiem danych osobowych osób fizycznych) i kraj. Podpisanie niniejszych Warunków jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na zamieszczenie tych danych na liście referencyjnej. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego artykułu XIII lub art. XII, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 % wartości umowy brutto. Gdyby wartość szkody przekroczyła wartość kary umownej, Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym umowy lub kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 3. Wszelkie zmiany umów zawartych pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 4. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami są Rataje 64-800.